Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΚΟΚΚΑΡΙ


 Οι κάτοικοι της ανωτέρω μεσογείου κωμοπόλεως έχοντες τούτο ως όρμον, καίτοι ούκ ολίγον αφιστάμενης ταύτης, ήρξαντο του συνοικισμού κατά τας αρχάς του ενεστώτος αιώνος επί ερειπίων


χριστιανικής κώμης, ήτις εξετείνετο πέραν του ναού του Αγίου Αθανασίου
κτισθέντος επί χριστιανικού ναού καταβεβλημένου μέχρι της θέσεως λεγομένης Τ σ ι κ ο ρ ά κ ι και ήν εγκαταλείψαντες κατά τον ΙΔ΄ αιώνα οι υπό των πειρατών ενοχλούμενοι κάτοικοι ανέβησαν, ώς 
είπον, εις το κάστρον της Λουλούδας.
 Περιλαμβάνει ήδη οίκους 118,ναίδια 2,το μετόχιον της Κοιμήσεως της Θεοτόκου υπαγόμενον εις την Κοκκαριανήν Μονήν, Σχολείον 1, άρρενας 265


(γεωργούς 123, έμπορον 1, ναύτας 2, βιομηχάνους 8, κτηματίας 3, ιερείς 3)
 και θηλείας 268. 


ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ
Υπό 
Εμμανουήλ Ι.Κρητικίδου

 Εν Ερμουπόλει Σύρου
Τύποις Ρ.Πρίντεζη
1870

Δεν υπάρχουν σχόλια: