Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019


Οδοντόγναθα της Σάμου 
Τα Οδοντόγναθα αποτελούν μία από τις αγαπητές ομάδες παρατήρησης των φυσιολατρών τόσο εξαιτίας των εντυπωσιακών τους χρωμάτων όσο και του γεγονότος ότι πρόκειται από τις αρχαιότερες τάξεις εντόμων που γνωρίζουμε σήμερα. Απολιθώματα μαρτυρούν πως η ιστορία τους ξεκινά τουλάχιστον 300 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτό σημαίνει ότι προϋπήρχαν  των δεινοσαύρων κατά 100 εκατομμύρια χρόνια. Έχει  αναφερθεί πως κάποιοι επιστήμονες  αντιλαμβάνονται τα Οδοντόγναθα ως ένα από τα πιο ανθεκτικά taxa που έχουν ανταπεξέλθει με μεγάλη επιτυχία στις περιβαλλοντικές εξελίξεις, εδώ και εκατομμύρια χρόνια, και μάλιστα με ελάχιστες αλλαγές από την αρχική τους μορφή ( δομή,  μορφολογία, βιολογικός  κύκλος) με εξαίρεση φυσικά το μέγεθος τους που προσαρμόστηκε στα μεταβαλλόμενα περιβαλλοντικά δεδομένα.
Η Λιθανθρακοφόρος περίοδος της Γής περίπου δλδ 300 εκ χρόνια πριν ήταν μια εποχή γιγάντων.Υπήρχαν λιβελούλες με άνοιγμα φτερών- όπως έχουν δείξει απολιθώματα-περίπου στους 70 πόντους.Τα μεγαλύτερα έντομα που έζησαν ποτέ στον πλανήτη.Μελέτες έχουν δείξει ότι ο γιγαντισμός αυτός ευνοήθηκε από την υψηλή περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού οξυγόνου την εποχή εκείνη.Τα έντομα δεν διαθέτουν πνευμόνια. Αναπνέουν με μικροσκοπικούς σωλήνες μεταφοράς αέρα που διατρέχουν όλο το σώμα τους.Οι σωλήνες αυτοί δεν μπορούν να αναπτύξουν το δαιδαλώδες και πλήρες δίκτυο κατανομής των αιμοφόρων αγγείων και είναι πιθανό αυτό να περιορίζει την σωματική ανάπτυξη.Το όριο αυτό θα ήταν υψηλότερο σε μια ατμόσφαιρα με 35% περιεκτικότητα αντί για μόλις 21% που αναπνέουμε σήμερα.Είναι αυτή μια ικανοποιητική εξήγηση για τις γιγάντιες λιβελούλες. 
Οι «λιβελούλες», όπως είναι ευρύτερα γνωστά τα Οδοντόγναθα, είναι ένα σύνολο εντόμων που απαριθμεί στην Ελλάδα 77 είδη. Το έντομο πήρε το λατινικό όνομα «λιβελούλα» από τους μελετητές και σημαίνει υδροστάθμη.
Για ορισμένους  φυσιολάτρες-παρατηρητές και κυρίως Άγγλους  βρίσκονται τόσο ψηλά στις προτιμήσεις τους που έχουν δώσει κοινές ονομασίες σε πολλά είδη.
Odonata of Samos
Odonata are one of the famous observation insectgroups of nature lovers, both because of their striking colors and the fact that they are the oldest insect classes we know today. Fossils testify that their history begins at least 300 million years ago. This means that Odonata preexisted 100 million years before the dinosaurs era. It has been reported that some scientists perceives Odonata as one of the most resistant taxa that has been cope with successful in environmental developments for millions of years, with few changes from their original form (structure, morphology, biological cycle) with the exception of course that their size adapted to changing environmental data.

The Carboniferous Period about 300 my ago was a giant era. There were dragonflies with wings extension about 70 cm,as fossils have shown. The largest insects ever lived on the planet. Studies have shown that this gigantism was favored by the high content of atmospheric oxygen that time. The insects do not have lungs. They breathe with microscopic air transport tubes running through their entire body. These tubes can not develop the labyrinthial and complete blood vessel distribution network and are likely to limit physical development. This limit would be higher in an atmosphere with 35 % content instead of just 21% that we breathe today. This is a satisfying explanation for giant dragonflies.
 The "dragonflies", as the Odonata  is more widely known, is a set of insects that lists 77 species in Greece. The insect took the Latin name "dragonfly" from the scholars and means the υδροστάθμη -water level.
For some observers of nature and mainly English, they are so high in their preferences that have given common names to many species.
Calopteryx virgo Beautiful Demoiselle
Cordulegaster insignis Blue-eyes Goldenring
Sympetrum fonscolombii Red-Veined Darter
Orthetrum brunneum Southern Skimmer
Platycnemis pennipes Blue Featherleg

 Sympetrum fonscolombii(m)

Sympetrum fonscolombii (f)

Platycnemis pennipes

                                                               Cordulegaster insignis

                                                                Orthetrum brunneum

 Calopteryx virgo (f)

Ο αριθμός των ειδών της Σάμου είναι άγνωστος.
The number of species of Samos is unknown.

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Ημίπτερα της Σάμου
Υποτάξη εντόμων που δεν υφίσταται μεταμόρφωση. Όταν το έντομο βρίσκεται στο στάδιο της νύμφης πλησιάζει σταδιακά την μορφή του ενήλικου. Μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές ζημίες σε καλλιέργειες εφόσον ρουφούν τον χυμό των φυτών τα οποία μπορούν και τρυπούν με την βοήθεια στοματικών μερών.Κανονικά έχουν δύο ζεύγη φτερών.Το μπροστινό ζεύγος είναι τουλάχιστον κατά ένα μέρος σκληρυμένο και μοιάζει με τα έλυτρα (το πρώτο ζευγάρι των φτερών που είναι σκληρό και δεν χρησιμοποιείται για το πέταγμα, αλλά για να προστατεύει το πίσω μέρος του σώματος και το δεύτερο ζευγάρι φτερών) των Κολεόπτερων. Ο αριθμός των ειδών της Σάμου είναι άγνωστος. 
Hemiptera of Samos

Insects subclass without metamorphosis. When the insect is at the larva stage, it gradually approaches the form of the adult. They can cause significant economic damages to crops if they suck the juice of plants that can puncture with the help of mouthpieces. Normally they have two pairs of feathers.The front pair is at least partly hardened and looks like elytra(the first pair of feathers that are hard and not used for flying,but to protect the back of the body and the second pair of wings)of the Coleoptera.The number of species of Samos is unknown.


Ancyrosoma leucogrammes

 Coreus marginatus

                                                              Apodiphus amygdali

 Ventocoris rusticus

 Cercopis intermedia

 Neides tipularis 

 Spilostethus pandurus

 Carpocoris mediterraneus

 Graphosoma semipunctatum

 Rhynocoris iracundus

 Centrocoris variegatus


Eyrydema ornata