Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Λίγο νερό ........για την φύση.
H κατάσταση διατήρησης των υδάτινων  σχηματισμών του Καρβούνη ,ιδίως των ρεμάτων δεν είναι καθόλου καλή. Από παλιά υπάρχει παράδοση ανθρωποκεντρικής υπερεκμετάλλευσης και πραγματικά ελάχιστο νερό περισσεύει για την φύση.

Few water ........ for nature.
The conservation state of water formations of Ampelos–Karvounis mountain,especially the streams,is not at all good.There has a long been tradition of anthropocentric overexploitation and really little water is left to nature.Έργα εκτροπής,και μεταφοράς υδάτων για άρδευση και ύδρευση ξεραίνουν τα ρέματα υποβαθμίζοντας την παρόχθια βλάστηση και πανίδα.
Τα τελευταία χρόνια  επίσης οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας έχουν επιτείνει το πρόβλημα.

Diversion projects,water transports for irrigation and water supply,dry out the streams,degrading the riverside vegetation and fauna.In recent years,prolonged droughts have also aggravated the problem.


                                                                                    Potamon hippocrate

Squalius fellowesii
Τα κυριότερα είδη πανίδας που ζουν στα ρέματα του βουνού είναι το καβούρι και ο ποταμοκέφαλος. Οι αλλεπάλληλες χερσαίες συνδέσεις στο απώτερο παρελθόν με τις εναλλαγές στην στάθμη της θάλασσας δικαιολογούν, όπως έχουν δείξει διάφορες μελέτες, την ύπαρξη τους εφόσον τα είδη κατάγονται από την Δ. Ανατολία και δεν είναι ενδημικά.
Σήμερα οι δυνητικοί δρόμοι διασποράς των ειδών αυτών είναι κλειστοί .Οι υδρόβιοι αυτοί οργανισμοί που εξαρτώνται άμεσα από την κατάσταση των συστημάτων γλυκού νερού, ζουν απομονωμένοι στα κλειστά ρέματα του Καρβούνη χωρίς να τους παρέχεται η δυνατότητα ούτε εμπλουτισμού των υδάτων ούτε αποικισμού τους  σε νέους θώκους. 

The main species of fauna living in the mountain streams are crabs and fish species inhabiting freshwaters. The successively terrestrial links in the distant past with the changes in sea level, justify their existence,as various studies have shown,if the species originate in the West Anatolia and are not endemics.
Today,the potential streams of dispersal of these species are closed.These aquatic organisms,which are directly dependent on the status of freshwater systems,live isolated in the closed rivers of Karvounis without the possibility of either enriching their waters or colonizing them in new habitats.Ο σχεδιασμός διαχείρισης των υδάτων και για τις ανάγκες της βιοποικιλότητας σήμερα αποτελεί ή  μπορεί να αποτελέσει μια νέα πρόκληση για τις  κοινότητες των χωριών του νησιού   αλλά και για τις μελλοντικές πολιτικές ηγεσίες του.
Water management planning and biodiversity needs,it can be today a new challenge for the village communities on the island and for its future political leaderships.Δεν υπάρχουν σχόλια: