Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

                                             ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η Σάμος φιλοξενεί περίπου 100 ίσως και παραπάνω  οικογένειες φυτών. Ο πλούτος αυτός είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού.Τα τελευταία χρόνια με την ανοχή και την αδιαφορία πολιτών και αρχών μια καινούργια οικογένεια με ευρύτατη εξάπλωση σε όλο το νησί, προστέθηκε στον πλούσιο κατάλογο.Είναι η οικογένεια των εγκαταλειμμένων οχημάτων.Η οικογένεια αυτή δεν αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά όνειδο για τον τόπο.

Οχήματα που άλλοτε διέσχιζαν τους δρόμους του νησιού μεταφέροντας ανθρώπους και εμπορεύματα σήμερα αποτελούν για τις εξοχές, τις πόλεις και τα χωριά της Σάμου  εστίες μόλυνσης. 
Ερειπωμένα και εγκαταλειμμένα, σε χωράφια, άκρες δρόμων,πεζοδρόμια, ταράτσες και αυλές, σε σταυροδρόμια και πλατείες προκαλούν με την ακινησία τους τον δημόσιο βίο μας περιμένοντας μια λύση σε ένα πρόβλημα που όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται και πιο οξύ.
Νομοθεσία υπάρχει. Περιμένει την εφαρμογή της.

Σύμφωνα με το Π.Δ 116/2004/ΦΕΚ 81/5-3-2004 άρθρο 2 εγκαταλειμμένο όχημα νοείται το όχημα που:
α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες
β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους ,δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής.
γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του
δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον ,την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων καθώς και για την δημόσια και ιδιωτική περιουσία ιδίως όταν λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
Όχημα που δεν έχει αναζητηθεί εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται από το άρθρο 9 παρ 1 του παρόντος Π.Δ χαρακτηρίζεται σαν όχημα στο τέλος κύκλου ζωής ΟΤΚΖ
ε) στο τέλος κύκλου ζωής αποτελεί απόβλητο σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 69728/824/1996 και σε συνδυασμό με την παρ4 άρθρο 2 του Ν2939/2001 απόβλητα θεωρούνται τα κατασκευαστικά του στοιχεία και τα εξαρτήματα.
Επίσης σαν διαχείριση ΟΚΤΖ ορίζεται η συλλογή, η μεταφορά, η μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και η διάθεση των ΟΚΤΖ ,των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών καθώς και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων ΑΚΜ, συμπεριλαμβανομένων της εποπτεία ς των εργασιών αυτών και της αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των ΟΚΤΖ ,των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και των ΑΚΜ μετά την παύση λειτουργία τους.
Σαν πρόληψη ορίζονται μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της ποσότητας και της βλαπτικής επίδρασης στο περιβάλλον των ΟΚΤΖ και ΑΚΜ, των υλικών τους και των ουσιών τους.
Σαν εναλλακτική διαχείριση ορίζονται οι εργασίες συλλογής, παραλαβής , μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των ΟΚΤΖ, των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και ΑΚΜ ώστε μετά την επαναχρησιμοποίηση τους ή επεξεργασία τους αντίστοιχα, να επιστραφούν στο ρεύμα της αγοράς.(Αειφόρος ανάπτυξη)
Στο άρθρο 9 του ιδίου ΠΔ περιγράφεται η διαδικασία συλλογής των εγκαταλειμμένων οχημάτων η οποία και ορίζει τα εξής:
Η αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου εντοπίζει τα εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει το όχημα σαν εγκαταλειμμένο. Μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η ως άνω αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τις υπηρεσίες Ασφαλείας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής ,υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Οι υπηρεσίας ασφαλείας είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν το ταχύτερο δυνατόν το οικείο ΟΤΑ σχετικά με το αποτέλεσμα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχημα δεν έχει αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέρχεται στην κατοχή του οικείου Δήμου.
Σε περίπτωση που τα οχήματα φέρουν πινακίδες οι ΟΤΑ υποχρεούνται να αναζητήσουν επιπλέον μέσω του αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών τα στοιχεία του ιδιοκτήτη να τους ενημερώσουν και να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του Υ. Οικονομικών –ΚΕΠΥΟ.
Όταν το εγκαταλειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του ΟΤΑ σύμφωνα με τα ανωτέρω ο εν λόγω ΟΤΑ υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΚΤΖ της περιοχής του. Το σύστημα υποχρεούται να δέχεται τα οχήματα δωρεάν. Τα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες. Εάν στο διάστημα αυτό το όχημα ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί τότε προωθείται σε παραπέρα επεξεργασία ,τεμαχισμό και διάθεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τα ΟΚΤΖ. Εάν πρόκειται για όχημα με πινακίδες τότε αυτές κατατίθενται στο γραφείο συγκοινωνιών της Νομαρχίας.

Εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος και συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία ,τότε εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης πιστοποιητικό καταστροφής που είναι απαραίτητο για τη οριστική διαγραφή του οχήματος. Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου με την εγγραφή συγκατάθεσή του. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποβάλλει δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ όπου αναφέρει το ακριβές σημείο αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου.
Τα υπόλοιπα άρθρα αναφέρονται στην επεξεργασία των οχημάτων , στην επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των στοιχείων του οχήματος. Παραγωγή οχημάτων και συστήματα επεξεργασίας-πληροφορίες αποσυναρμολόγησης. Διαχείριση καταλυτών και μεταχειρισμένων ανταλλακτικών.


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΓΙΩΡΓΟ ΧΑΡΗΚΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ ΞΑΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑ ΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΟΥ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΠΕΤΑΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΑ ΜΑΖΕΥΕΙ
ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΒΟΛΤΕΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΑΛΛΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΤΛ

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
ΠΑΜ