Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Πουλιά της Αλυκής Motacilla alba -Λευκοσουσουράδα
 Τάξη: Στρουθιόμορφα -Οικογένεια: Σεισοπυγίδες
 Χειμωνιάτικος επισκέπτης.  

Larus ridibundus-Καστανοκέφαλος γλάρος
Ταξη: Χαραδριόμορφα- Οικογένεια: Λαρίδες
Χειμωνιάτικος επισκέπτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: